Our Services

Our services are diverse, but their aim is to enable people to start and develop their business and to fulfill their leadership potential. Some of our services:

- BOSS Project - Trainings and Consulting for unemployed or inactive people (students, moms, other unemployed, etc.) people with ideas in order to start their business venture or free profession 

- Girl BOSS Project - Leadership camp for girls and young ladies to develop their leadership skills and mindset

- Business skills trainings 

- Business Development and Marketing services


BulgarianEnglish

ABLE и екипът на Стартъп Навигатор стартират нова програма: “B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес” “B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес” е най-новата програма на Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE). Тя има за цел да подпомага безработни и неактивни лица от Югозападния регион в България, като ги информира и мотивира, обучава и консултира за това как да стартират свой собствен бизнес или самостоятелна стопанска дейност.

Целеви групи и дейности

В програмата могат да се включат безработни или неактивни лица, които да участват в едно от следните направления:
- Real BOSS - за лица, които имат желание да започнат свой малък бизнес от реалната икономика или да развиват свободна професия или занаят;
- Mom BOSS - за майки, отглеждащи деца до 2 годишна възраст които все още по майчинство и искат да се запознаят с възможностите и да стартират самостоятелна заетост;
- Inno BOSS - за студенти и младежи, които искат да развият иновативни бизнес идеи и да създадат свой успешен startup.

В продължение на 22 месеца, считано от 19 юни 2018 г., ще бъдат изпълнени следните дейности по програмата:
- Дейност 1 - Информиране на целевите групи за възможностите, предлагани по проекта и мотивирането им за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
- Дейност 2 - Обучения за предоставяне на знания и умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;
- Дейност 3 - Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.
Обученията ще бъдат интензивни, в рамките на 6 последователни дни (60 учебни часа) и ще запознават участниците с процесите по създаване и осъществяване на бизнес идея, а консултациите (40 часа) ще протичат съгласно съставен индивидуален план на всеки участник.

Записване за участие

За записване и допълнителна информация, пишете на: [email protected] или ни последвайте на www.facebook.com/BOSSbyABLE

Участието в програмата е напълно безплатно.

За проекта по ОПРЧР

Проектът “B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес“, с регистрационен номер BG05M9OP001-1.023-0045 е на стойност 341 159,50 лв. и се финансира със 100% БФП съгласно административен договор №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос № 1 Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачеството“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.


Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес “ съгласно договор №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ABLE and the StartUp Navigator team announce a new program: "B.O.S.S. – Business Owner Success Stories" "B.O.S.S. – Business Owner Success Stories" is the newest program of the Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE). Its objective is to stimulate entrepreneurship among unemployed and inactive people from the South-West Region of Bulgaria, to inform and motivate, educate and consult them how to create their own business.

Target Group and Activities

The program includes unemployed or inactive people who are related to one of the following areas:
Real BOSS - for individuals who want to start a small business from the real economy or develop a free trade or craft;
Mom BOSS - for mothers raising children up to 2 years of age still in maternity who want to learn about opportunities and start self-employment and/or business;
Inno BOSS - for students and young people who want to develop innovative business ideas and create a successful startup.

For 22 months starting June 19, 2018, the following program activities will be implemented:
- Activity 1. Informing the target groups on the project opportunities and motivating them for launching their own business or self-employment ventures;
- Activity 2. Educating and training to provide knowledge and skills to start independent business activities;
- Activity 3. Providing consultancy services for the preparation of independent business activities and supporting activities.

We offer 6-days intensive trainings (60 study hours) for creating and implementing a business idea and consultations (40 hours), following the development of an individual plan for each participant.

Subscription for participation

For subscription and additional information, please contact: [email protected] or follow us on www.facebook.com/BOSSbyABLE

Participation in the program is completely free.

About the OPHRD project

The project "B.O.S.S. - My Successful Story as a Business Owner" with registration number BG05M9OP001-1.023-0045 is worth BGN 341,159.50 and is funded with 100% grant funds under the administrative contract №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. It is implemented with the financial support of the Operational Program Human Resources Development 2014-2020, Priority Axis 1 “Improving Access to Employment and Quality of Work”, Procedure BG05M9OP001-1.023 "Support for Entrepreneurship" co-funded by the European Union through European Social Fund through the provision of a grant which constitutes minimum aid in accordance with Regulation (EU) No 1407/2013.

This document has been prepared under the project "B.O.S.S. - My Successful Story as a Business Owner" under Contract №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. The project is supported by the Operational Program Human Resources Development 2014-2020, co-funded by the European Union through the European Social Fund.

 Female Leadership Training GirlBoss 

Ние вярваме, че лидерството е предпоставка за успех във всяка сфера. Вярваме, че всеки човек има потенциал да бъде лидер. Ние искаме младите дами да проявят своя лидерски потенциал своевременно и да го разгърнат в пълния си спектър.

Затова ние създадохме #GirlBoss Семинар за лидерство!

Ето и целите, които си заложихме за нас и нашите участници:

Ще посветим 2 интензивни дни на това, да ви екипираме с:
- Лидерски технологии, практики, меки умения;
- Технологии за добро самочувствие, увереност, харизма и добро нарастващо влияние;
- Умения да говорите и да се презентирате харизматично пред публика;
- Мотивация да проявявате повече автономност и смелост, когато вземате решения;
- Дискусии за добрите ролеви модели;
- Умения да повишавате успеха и удовлетвореността си;
- Практики как да определяте силните си страни и това, което обичате да правите;
- Инструменти как да печелите от него;

Обучението е подходящо за:
- Студенти начален курс, както и за завършващи бакалаври и магистри в специалности като: журналистика, пиар, бизнес комуникации, маркетинг, реклама, графичен дизайн, психология, педагогика, международни отношения, политолози, право, бизнес и публична администрация, икономика, бизнес мениджмънт, информатика, финанси, счетоводство и контрол;
- Фрийленсъри, млади предприемачи;
- Млади бизнес дами;
- Всеки, който припознава себе си като настоящ или бъдещ лидер.

Female Leadership Training GirlBoss

We believe leadership is a prerequisite for success in every sphere. We believe that every person has the potential to be a leader. We want young ladies to manifest their leadership potential in a timely manner and to deploy it in its full spectrum.

That's why we created the #GirlBoss Leadership Seminar!

Here are the goals we have set for us and our players:

We will devote 2 intense days to equip you with:
- Leadership technologies, practices, soft skills;
- Technologies for self-esteem, confidence, charisma and growing influence;
- Skills to speak and to present yourself to an audience;
- Motivation to show more autonomy and courage when making decisions;
- Discussions on good role models;
- Skills to increase your success and satisfaction;
- Practices on how to determine your strengths and what you like to do;
- How to make money from it

Training is appropriate for:

- Freshman students, as well as graduate bachelors and masters in majors such as: Journalism, PR, Business Communication, Marketing, Advertising, Graphic Design, Psychology, Pedagogy, International Relations, Political Sciences, Law, Business and Public Administration, Economics, Business Management, informatics, finance, accounting and control;

- Freelancers, young entrepreneurs;

- Young business ladies;

- Anyone who recognizes himself as a current or future leader.

Обучения по бизнес умения

Ние предлагаме серия от обучения по отношение на бизнес умения като маркетинг, продажби, финанси, онлайн маркетинг и др.

Business skills trainings

We provide a series of trainings with regard to business kills such as marketing, sales, finance, online marketing, etc. 

Маркетинг услуги


  • Разработване и промотиране на профили на организация сред мрежата от контакти в платформата
  • Разработване на статия - маркетинг или Native PR
  • Дигитален маркетинг
  • Бизнес развитие и нетуъркинг

Marketing services


  • Featured Profile
  • Article
  • Digital marketing
  • Custom networking

For more information, please contact +359 897 984 443.